Yatırımcı İlişkileri

 

Özel Durum Açıklamaları


07.04.2011
Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Şirketimizin 07.04.2011 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
2010 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, "Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı"sının aşağıdaki gündemle,29.04.2011 Cuma günü saat 10.00'da "Umut Sokak No:12 İçerenköy 34752 Ataşehir/ İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.
Toplantıya ait ilanlar 08.04.2011 tarihli Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ve ayrıca Türk Ticaret Sicil Gazetesinde de yayımlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2010 yılına ait UMS/UFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'ndan (3) hafta önce "İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No: 12, Ataşehir/İSTANBUL" adresinde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazirun Cetveli'nin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;

3) 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

4) 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

5) 1 Ocak - 31 Aralık 2010 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi;

6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 31.12.2010 tarihli UMS/UFRS Konsolide Bilanço'nun ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması;

7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

8) Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

9) Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilmesi ve bu hususta karar verilmesi;

10) Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı'nın seçilmesinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması; seçilen üyenin üyelik sıfatının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanması;

11) Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;

12) Görev süreleri sona eren Denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti, Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı ücretleri hususunda karar verilmesi;

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'inin 14'üncü maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2011 hesap dönemi Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin müzakere edilmesi ve onaylanması;

14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi;

15) 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;

16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; 2010 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi;

17) Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;

18) Dilekler ve kapanış.